תזכיר חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון), התש"ף-2020

09 ספט 2020

מטרתו של החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א- 2011 (להלן – "החוק") הינה לקבוע אמות מידה לגידול, ייצור ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה מן הצומח לשוק המקומי, בהיבטים בריאותיים, יצרניים, שיווקיים וצרכניים.

לפי סעיף 3 לחוק, ייקבעו בתקנות מכוחו שתי רמות איכות של תוצרת חקלאית טרייה: רמה בסיסית לפי "הנוהל הבסיסי" ורמה משופרת לפי "נוהל משופר". לפי סעיף 8 לחוק, גופי בקרה פרטיים יוסמכו לבצע בקרה על תהליכי הייצור של צמחים לשם בדיקת התאמתם לתקן הקבוע בנוהל המשופר. נמצא כי ההסדר הקבוע כיום בחוק בעניין גופי הבקרה, אינו מפרט באופן מספק את תפקידיהם וסמכויותיהם של גופים אלה, את כשירויות עובדיהם ואת דרכי עבודתם, וכי אין בחוק הסדרה מספקת של הליך האישור של גופי הבקרה או של דרכי הפיקוח על עבודתם. 

מטרתו העיקרית של החוק המוצע היא להסדיר את סמכויותיהם, את תפקידיהם ואת פעולתם של גופי הבקרה והעובדים הפועלים מטעמם, במטרה להביא לייעול הליכי הבקרה, הן באשר לקיום הוראות הנוהל הבסיסי והן באשר להוראות הנוהל המשופר. 

בנוסף, בחוק כיום אין סמכות מפורשת להתקין תקנות לעניין תיעוד פעולות, ניהול יומנים של תהליכי ייצור ושיווק ושמירת מסמכים על ידי יצרן או משווק שיאפשרו עקיבות (traceability) של התוצרת החקלאית הטרייה לאורך כל שלבי הייצור והשיווק. תיעוד ורישום של תהליכים ושמירת מסמכים שיאפשרו עקיבות כאמור הם כלים הכרחיים להשגת מטרות החוק, ובכלל זה לצורך יצירת שקיפות לצרכנים באשר למקור התוצרת המשווקת, ועל כן נוצר צורך לתקן את החוק גם בהיבט זה.

הצעת החוק כוללת תיקון עקיף לחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי"ד – 1954, המאפשר להסמיך מבקרים ומפקחים מטעם גופי בקרה לפי החוק, בסמכויות ביקורת לצורך פיקוח על יצוא תוצרת צמחית.

ניתן לעיין בדוח להערכת השפעות רגולציה שבוצע לעניין החוק המוצע, שנושאו "תיקוני חוסרים בחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 ("חוק הסטנדרטים")", בקישור: https://gbuWZB goo.gl/

תזכיר חוק זה הופץ לראשונה בחודש נובמבר 2017. לאור שינויים המהותיים בנוסח התזכיר אשר נדרשו בעקבות הערות שהתקבלו מייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, מופץ תזכיר החוק להערות הציבור בשנית. יובהר, כי הצעת החוק תובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה מיד בתום המועד להעברת הערות הציבור.

 נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"א בתשרי, ה'תשפא 29-9-2020.

לעיון בפרסום והעברת הערות

 

עודכן לאחרונה ב רביעי, 09 ספטמבר 2020 14:15

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237