קורונה: שעות נוספות וגיוס חובה לעבודות / אסנת קולודני חיים, עו״ד

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות

ביום 17.3.2020 ניתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות למשך תקופה של חודשיים או למשך תקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפי המוקדם מביניהם.

  • בהתאם לקבוע בהיתר יהיה ניתן להעסיק עובד עד 67 שעות בשבוע עבודה, כולל שעות נוספות ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות.
  • אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות ביום ואולם יהיה ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, עד 8 פעמים בחודש ימים, בכפוף להגבלה המפורטת לעיל לעניין אורך שבוע עבודה ואורך חודש עבודה כולל שעות נוספות.
  • העסקת עובדים כאמור לעיל כפופה כמובן לכל הוראות הדין בנוגע להעסקת עובדים בתקופה הנוכחית, ותתבצע בהתאם לצרכים המיוחדים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים במקום העבודה ובצורכיהם עקב נגיף הקורונה.
  • בתקופת תוקפו של ההיתר הנ"ל לא יחולו סעיפים 1 ו- 2 להיתר הכללי בנוגע להעסקת עובדים בשעות נוספות.

ככל שצרכי מקום העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מהאמור בהיתר המפורט לעיל, רשאי מעסיק להגיש בקשה נפרדת ולבקש לקבל היתר ספציפי שיאפשר לו לחרוג מהקבוע בהיתר הכללי לעניין העסקה בשעות נוספות.

חשוב להדגיש, כי בגין העסקה בשעות נוספות זכאים העובדים לגמול בגין עבודה בשעות נוספות על פי הדין.

צו בדבר החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967

ביום 18.3.2020 ניתן על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים צו לפיו החל מיום 16.3.2020 יחולו הוראות פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967 (להלן-"החוק") על כל שטח המדינה לשם מתן שירותים קיומיים.

משמעותו של הצו הינה שהחל ממועד כניסתו לתוקף יהיה ניתן לגייס עובדים למפעלים למתן שירותים קיומיים, במסגרת גיוס חובה, ובלבד שיתקיימו לגביהם התנאים הבאים:

  • הנם תושבי קבע, למעט חיילים, שוטרים, נשים הרות או לפני תום שנה אחרי המועד בו ילדו.
  • מלאו להם 16 שנים והם טרם הגיעו לגיל פרישה.

השר רשאי לגייס לעבודה גם מי שעונים על הקריטריונים המפורטים לעיל אבל לא עבדו קודם לכן במפעל לצרכים קיומיים.

מי שנקרא לשירות עבודה יהיה חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו.

המפקח הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי רשאי להורות לשוטר להביא אדם שנקרא להתייצבות ולא התייצב לפניו או לפני מי שיורה.

אדם שנקרא לשירות עבודה לא יהיה ניתן לפטר אותו ולא יהיה ניתן להעסיק אותו אלא אך ורק בהתאם להוראות הצו שלפיו נקרא לשירות עבודה אלא בהיתר בכתב מאת המפקח הכללי על כוח האדם ובכפוף לכל דין.

שכרו של מי שנקרא לשירות עבודה כאמור לעיל (להלן-"מגויס" ו/או "מגויס לעבודה") יקבע לפי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחלים על המגויס וקובעים הוראות לעניין זה, ואם אין הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, או שזכויות המגויס לפי הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור נופלות מהזכויות שהיו למגויס לעבודה לפי הוראות הסכם קיבוצי החלות על בעל המפעל- יהיה שכרו בהתאם לתפקיד שנקרא למלא ובשיעור שנקבע לתפקיד בהסכם הקיבוצי החל על בעל המפעל, ובאין הסכם קיבוצי- בהסכמה הדדית, ואם אין הסכמה- לפי השכר שיקבע המפקח הכללי על כח אדם דרך כלל או במיוחד בשים לב לשכר המקובל בענף.

המגויס לעבודה יהיה זכאי לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדים על פי הדין בגין תקופת עבודתו ותקופת עבודתו תובא בחשבון לצורך חישוב הותק שלו.

חשוב לדעת, כי חוקי עבודה מסוימים, כגון חוק עבודת נשים, חוק עבודת נוער וחוק שעות עבודה ומנוחה, להוציא סעיף 9 שבו (אלא ככל שניתן היתר לגבי העסקה שלא לפי סעיף זה) לא יחולו על העסקת מגויס לעבודה.
החוזר אינו חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה יעוץ משפטי מכל סוג שהוא.

אוסנת קולודני - חיים, עו״ד

מתמחה בתחום דיני עבודה במשרד עו״ד חגי שבתאי, שפירא.

דואר אלקטרוני: info@hs-law.org .

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237